# تدریس_و_آموزش_تار_و_سه_تار_فردیس_کرج_غرب_مرکز_کرج